بیشتر تاثیرگذاران مالی هنوز هم در موضوع سرمایه گذاری در بیت کوین و جایگاه آن در بخشی از ترازنامه خود تردید دارند

بر اساس نظر سنجی : بیشتر تاثیرگذاران مالی هنوز هم در موضوع سرمایه گذاری در بیت کوین و جایگاه آن در بخشی از ترازنامه خود تردید دارند. به گفته گارتنر ، نوسانات افسانه ای بیت کوین به عنوان یک نگرانی عمده در جلوگیری از سرمایه گذاری شرکت ها دیده می شود. بر اساس نظرسنجی گارتنر که روز سه شنبه منتشر شد ، نشان داده شد که تنها 5 درصد از مدیران تجاری قصد دارند در بیت کوین به عنوان بخشی از دارایی شرکت سرمایه گذاری کنند. تمایل به وجود بیت کوین در ترازنامه شرکت ها می تواند تحت تأثیر نوسانات افسانه ای این ...
Read More