امکان حل و فصل قبل از دادرسی در خصوص پرونده کمیسیون بورس و اوراق بهادار در مقابل ریپل وجود ندارد

امکان حل و فصل قبل از دادرسی در خصوص پرونده کمیسیون بورس و اوراق بهادار در مقابل ریپل وجود ندارد در حال حاضر هر دو طرف شرایطی را برای حل و فصل قبل از دادرسی در نظر نمی گیرند. به نظر می رسد تغییر گارد در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده بر هرگونه توافق پیش از موعد احتمالی پرونده آن علیه ریپل تأثیر گذاشته است. این نتیجه گیری از بخشی از یک نامه مرتبط با پیشگردهای دادرسی (اطلاعات و مدارک و شواهدي که قبل از شروع دادرسي به دادگاه ارائه مي شود) که دوشنبه هفته قبل در برابر آنالیسا تورس قا...
Read More