گزارشات نشان می دهند که وزارت تجارت ایران 30 پروانه بهره برداری از ارزهای رمزنگاری شده در مناطق مختلف کشور را تایید کرده است

گزارشات نشان می دهند که وزارت تجارت ایران 30 پروانه بهره برداری از ارزهای رمزنگاری شده در مناطق مختلف کشور را تایید کرده است تنها یک پروانه بهره برداری به استان تهران ، که پایتخت این کشور است ، تعلق دارد. چهارشنبه هفته گذشته ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ایران از صدور 30 مجوز بهره برداری از مراکز استخراج رمزنگاری در کشور خبر داد. با استناد به داده های وب سایت وزارت ، این گزارش می گوید که استان سمنان بیشترین مجوز را دریافت کرده است و اکنون شش مزرعه استخراج رمزنگاری مجاز به فعالیت در این اس...
Read More