آژانس ملی مدیریت پروژه جمهوری ازبکستان خواستار قانونی شدن معاملات رمزنگاری داخلی است.

آژانس ملی مدیریت پروژه جمهوری ازبکستان خواستار قانونی شدن معاملات رمزنگاری داخلی است. ازبکستان می خواهد ممنوعیت معاملات رمزنگاری که در سال 2019 در خصوص آن تصمیم گیری شده بود را لغو کند. به نظر می رسد که یک آژانس بزرگ دولتی ازبکستان در مورد مواضع خود در مورد ارزهای رمزنگاری شده تجدید نظر کرده است. آژانس ملی مدیریت پروژه جمهوری ازبکستان ، یک سند رسمی برای ابلاغ چندین اصلاح در قوانین رمزنگاری موجود صادر کرد. این آژانس پیشنهاد کرد که انجام انواع معاملات رمزنگاری در ازای پول ملی و ارز خارج...
Read More